Kas üürileandja võib lihtsalt üüri tõsta? I osa

Kinnisvaraturg on pidevas muutumises. Ka hinnad võivad üleöö muutuda. Seega on täiesti arusaadav, et üürileandjal võib tekkida soov mõne aja tagant üüri tõsta. Kas see on lubatud?

Eelkõige sõltub üüri tõstmise võimalus sellest, kas üürileping on sõlmitud tähtajaga või tähtaega määramata. Ka selles osas on 2021. aasta jaanuaris seadusesätteid muudetud. Nimelt, kui tegemist on tähtajatu üürilepinguga, siis saab üüri tõsta iga aasta möödumisel lepingu sõlmimisest. Varem oli üüri tõstmine lubatud iga kuue kuu möödumisel.

Kui üürileandja tahab tähtajatu lepingu korral üüri tõsta, peab ta üürnikule selle kavatsuset 30 päeva ette teatama ja üüri tõstmist põhjendama. Põhjenduseks võib olla samasuguse asukoha ja seisundiga eluruumide keskmise üüri tõus või mõistlike parenduste ja muudatuste tegemise vajadus, millega eluruumi kasutusväärtus tõuseb.

Üüri tõstmise teade peab olema üürnikule esitatud taasesitamist võimaldavas vormis ja sisaldama kohustuslike tingimusi. Nimelt tuleb teatises ära märkida:

1. üüri tõstmise ulatus ja üüri uus suurus;
2. mis ajast üüri tõstetakse;
3. üüri tõstmise põhjendus ja arvestus;
4. üüri tõstmise vaidlustamise kord.

NB! Kui üürileandja ei teata üüri tõstmisest nimetatud viisil või kui ta hoiatab üürnikku, et üüri tõstmise vaidlustamise korral ütleb ta lepingu üles, on ülesütlemine tühine ja üürnik võib rahumeeli jätkata lepinguga kokkulepitud üüri maksmist.

Kuid üürnik ei pruugi üüri tõstmisega nõustuda. Kui ta sellega ei nõustu, võib ta üüri tõstmist vaidlustada ja nõuda üüri alandamist või üürilepingu sootuks üles öelda. Üüri alandamise taotluse peab üürnik esitama üürileandjale samuti kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, ja üürileandja peab 30 päeva jooksul teatama oma seisukoha. Kui üürileandja jääb enda juurde või jätab üürnikule vastamatta, võib üürnik 30 päeva jooksul antud tähtaja möödumisest pöörduda üüri alandamise nõudega üürikomisjoni või kohtusse.

Siiski saab üürnik üüri tõstmist vaidlustada vaid juhul, kui üüri tõstmine on ülemäärane. Seadusega on paika pandud, et üüri tõstmine ei ole ülemäärane, kui see on majanduslikult põhjendatud ehk eelkõige, kui:

1. see põhineb samasuguse asukoha ja seisundiga eluruumide keskmise üüri tõusul;
2. kasvavad üürileandja poolt eluruumile tehtavad kulutused või tema kohustused või
3. üüri tõstmine on vajalik mõistlike parenduste ja muudatuste tegemiseks.

Lihtsam võimalus on üürileping lihtsalt üle öelda. Selleks peab üürnik 30 päeva jooksul alates üüri tõstmise teate saamisest, teatama üürileandjale lepingu üles ütlemisest. Lepingu saab üles öelda 30 päevase ette teatamisega. Kuni lepingu lõppemiseni ei loeta üüri tõstetuks.

Seega, vaatamata võimalusele üüri tõsta, tuleks seda põhjalikult kaaluda. Kui üürnik on distsiplineeritud ja lepingut ei riku, oleks mõistlikum jätkata lepingulist suhet samadel tingimusel. Risk, et üürnik üüri tõstmise peale lihtsalt lahkub, on piisavalt suur. Ja kunagi ei tea, kui kiiresti õnnestub leida uus üüriline ning milline suhe saab temaga olema.

Kas ja kuidas saab aga üüri tõsta tähtajalise lepingu puhul, räägime juba järgmisel korral.

Minu blogilehelt https://raid.ee/blogi leiad kõik minu postitused lihtsalt ja korraga. Postitused ilmuvad regulaarselt üks kord nädalas. Ka teiepoolsed kommentaarid ja küsimused on oodatud.

Evi Hindpere

kinnisvarajurist

16.11.21

Võrdle objekte

Võrdle