Välismaalasega üürilepingu sõlmimine

Rahvaste ja rasside segunemine tänases globaliseerunud maailmas on tavapärane/paratamatu. Nii on ka Eestisse tulnud ja tulemas palju välismaalasi, kes vajavad eluaset. Enamasti soovitakse eluaset üürida. Välismaalaste seadus kohustab üürileandjat kontrollima välismaalase Eestis viibimise seaduslikkust.

Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ja Šveitsi kodanik võib Eestis elada ilma tähtajalist elamisõigust registreerimata kuni kolm kuud. Pikemaajalise elamise korral peab EL kodanik oma elukoha registreerima. Elukoha registreerimiseks on vajalik kas eluruumi omaniku nõusolek või kehtiva üürilepingu olemasolu. Ühe kuu jooksul pärast elukoha registreerimist kohustub EL kodanik taotlema isikutunnistust, mis on elamisõigust tõendav dokument Politsei- ja Piirivalveametist.

Kolmanda riigi kodanikega on asi keerulisem, kuna nendel peab juba üürilepingu sõlmimise ajaks olema kas kehtiv viisa või elamisluba. Ei piisa sellest, kui ta kinnitab, et on tulnud Eestisse õppima ja esitab seda kinnitava kooli tõendi. See dokument üksinda ei tõenda veel riigis viibimise seaduslikku alust. Õppima asuv välismaalane peab lisaks pöörduma välisesindusse viisa või elamisloa taotlemiseks. Sama kehtib ka välismaalase Eestisse tööle kutsumisel.

Väismaalasega saab üürilepingu sõlmida vaid elamiseks antud õiguse kehtivuse ajaks. Kui välismaalase elamisõigus mingil põhjusel lõpetatakse, tuleb ka üürileping üles öelda. Selline tingimus peab kajastuma üürilepingus.

Vastavalt karistusseadustikule välismaalase ilma seadusliku aluseta Eestis viibimisele kaasaaitamise eest varalise kasu saamise eesmärgil karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega. Seda sätet ei kohaldata EL kodaniku majutamise korral.

Kuidas siis kontrollida välismaalase Eestis viibimise seaduslikku alust? Seda saab teha Politsei- ja Piirivalveameti kodulehel https://www2.politsei.ee/et/teenused/e-paringud/.

Minu blogilehelt https://raid.ee/blogi leiate kõik minu postitused lihtsalt ja korraga. Postitused ilmuvad regulaarselt üks kord nädalas. Ka teiepoolsed kommentaarid ja küsimused on oodatud.

Evi Hindpere

kinnisvarajurist
25.01.22

Võrdle objekte

Võrdle